Sanering

Sanering är en kritisk process som omfattar mer än bara rengöring; det handlar om att noggrant rensa och göra byggnader och områden säkra från farliga och giftiga ämnen. Som experter inom området, har Demoleringsgruppen Norrland AB, med över två decenniers erfarenhet av rivning, håltagning och sanering, en djup förståelse för saneringsprocessens komplexitet och betydelse.

Hör av dig!

Kontakta oss för kostnadsfri offert eller rådgivning.

Sanering av PCB och asbest

I byggbranschen refererar sanering ofta till processen att avlägsna farliga ämnen från gamla byggnader som ska renoveras eller rivas. Två av de mest kända och farligaste ämnena är PCB (polyklorerade bifenyler) och asbest. Dessa ämnen, som tidigare var vanliga i byggmaterial, har visat sig vara extremt skadliga för både människors hälsa och miljön.

PCB, ett samlingsnamn för över 200 olika kemikalier, användes flitigt i produkter som färg, plast, fogmassa och golvmassa. Trots att användningen av PCB förbjöds för över fyra decennier sedan, finns dessa ämnen fortfarande i byggnader uppförda innan förbudet trädde i kraft. Sanering av PCB är inte bara en miljöfråga utan också en hälsomässig nödvändighet, då PCB är extremt giftigt och har förmågan att ackumuleras i levande organismer.

När det gäller asbestsanering, är det lika kritiskt. Asbest, tidigare använt i en mängd byggnadsmaterial för dess hållbarhet och brandskyddande egenskaper, har visat sig vara starkt cancerframkallande. Dess fibrer kan orsaka allvarliga lungsjukdomar, och dess närvaro i byggnader utgör en stor risk, inte bara för de som arbetar i byggbranschen utan även för dem som bor i dessa byggnader.

Professionellt utförd sanering

Saneringsprocessen, oavsett om det gäller PCB eller asbest, är noggrant reglerad och kräver specialkompetens. Det första steget är en omfattande inventering för att identifiera förekomsten av dessa ämnen. När närvaron av PCB eller asbest bekräftas, planeras en detaljerad saneringsprocess. Denna process involverar strikta säkerhetsåtgärder för att skydda saneringsarbetarna och förhindra att farliga fibrer eller partiklar sprids till omgivningen.

Under själva saneringsarbetet används skyddskläder, specialutrustning och metoder för att säkert avlägsna och förpacka det kontaminerade materialet. Saneringen är inte bara fysiskt krävande utan kräver också en djup förståelse för de olika materialen och deras potentiella risker. Efter avlägsnandet av de farliga ämnena är det av största vikt att avfallet hanteras på ett sätt som uppfyller alla miljö- och säkerhetsbestämmelser.

Efter saneringen är det viktigt att en noggrann efterkontroll utförs för att säkerställa att inga spår av de farliga ämnena kvarstår. Denna process kan innefatta luftprovtagning och andra tester för att säkerställa att området är helt fritt från kontamination.

Återanvändning och återvinning är centrala delar i vår verksamhet. Genom att återanvända och återvinna byggmaterial bidrar vi till att minska avfall och stödja en mer hållbar byggsektor. Material som betong, stål, trä och glas kan ofta återvinnas och användas i nya byggprojekt. Genom denna ansats bidrar vi till en cirkulär ekonomi och minskar behovet av nya råmaterial.

Sanering är viktigt för miljön

Saneringens betydelse kan inte underskattas. Den skyddar inte bara hälsan för de som bor och arbetar i byggnaderna, utan bidrar också till en mer hållbar och säker miljö. Som experter inom sanering, är Demoleringsgruppen engagerade i att utföra dessa kritiska uppgifter med största noggrannhet och omsorg. Genom att kombinera vår expertis med en strikt efterlevnad av säkerhetsprotokoll och miljölagstiftning, säkerställer vi att varje saneringsprojekt genomförs på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

I slutändan är sanering inte bara en teknisk process, utan en avgörande insats för att skydda folkhälsan och vår miljö. Genom vårt arbete på Demoleringsgruppen bidrar vi till att skapa säkrare, hälsosammare och mer hållbara samhällen, en byggnad i taget.

Sanering i en lager lokal

Över 20 års erfarenhet, ta hjälp av proffs!

Våra tjänster

Här nedanför kan du se några av våra tjänster vi kan erbjuda

Demoleringsgruppen river gammalt hus

Rivning

Rivning är en viktig och komplex process som spelar en central roll inom bygg- och fastighetsbranschen.
Betongborrning

Håltagning

Håltagning är en fundamental process inom bygg- och rivningsbranschen, en konstform som kräver precision och expertis.

Betongsågning i regi av demoleringsgruppen

Betongsågning

Betongsågning är en specialiserad och tekniskt avancerad process som krävs inom bygg- och rivningsbranschen.
Asbest sanering

Sanering

Sanering är en kritisk process som omfattar mer än bara rengöring; det handlar om att noggrant rensa och göra byggnader och områden säkra från farliga och giftiga ämnen.